MENU
Úvod
Služby
Služby SAP

Služby SAP

ŠKOLENIE SAP

Zavedenie IS SAP do podniku nie je jednoduché a jeho prevádzka si vyžaduje neustále doškoľovanie koncových používateľov, ale aj pracovníkov bázy systému a kľúčových používateľov zavedených oblastí. Často z podniku odíde skúsený pracovník a nový, ktorý nastúpi na jeho miesto, nemusí mať dostatočné znalosti daných procesov a systému a potrebuje doškoliť (nie vždy je výhodné, aby sa mu dlhodobo venoval iný skúsený pracovník, ktorý potom zanedbáva svoju prácu). Efektívne využitie IS vyžaduje od používateľa dobré znalosti ovládania tohto systému. V systéme SAP však pozná málokto dobre všetky užitočné funkcionality, ktoré IS ponúka. Veľmi často sa pracuje podľa zaužívaných postupov, ktoré nemusia byť vždy optimálne. Neznalosť všetkých možností systému spôsobuje, že v mnohých podnikoch sa niektoré činnosti a agendy zabezpečujú mimo systému SAP a musí sa im venovať množstvo pracovníkov. V mnohých prípadoch na našich projektoch sme rozšírením funkcionality systému v rôznych oblastiach (najmä v HR a logistike) výrazne zvýšili efektívnosť niektorých procesov a umožnili ušetriť veľké personálne náklady.
Čoraz častejšie sa potvrdzuje, že dobre vyškolení používatelia pracujú so systémom SAP efektívne, znižuje sa chybovosť a vzrastá kvalita. V našom školiacom stredisku ponúkame kurzy, ktoré sú zamerané do tejto oblasti. Všetky školenia vedú konzultanti so skúsenosťami z mnohých projektov. Kurzy obsahujú množstvo praktických príkladov, ktoré vychádzajú z problémov účastníkov kurzu. Na požiadanie je možné pripravený kurz modifikovať na základe zadania zákazníka.

Naše SAP kurzy sú rozdelené do nasledujúcich oblastí:

SLUŽBY SAP

V súčasnej dobe je na trhu so systémami ERP veľká nasýtenosť a veľké spoločnosti majú väčšinou už realizovaný prevažne systém SAP. V poslednom období sa však prejavuje zvyšujúci sa počet projektov, ktoré sú rolloutmi z materských spoločností. Spoločnosti, ktoré týmto spôsobom už zaviedli alebo plánujú zaviesť systém SAP, sú vo väčšine prípadov odkázané na svoju materskú spoločnosť a nemajú dostatočnú podporu a znalosť systému. Tu je možné ponúknuť služby, ktoré môžu byť poskytované už pred alebo v priebehu implementácie, a potom ponúknuť podporu produktívnej prevádzky.

Jednou z najžiadanejších služieb požadovanou v súčasnosti našimi klientmi je okrem iného konzultácia problémov (najmä v oblasti HR, logistiky a výroby vrátane personálne náročných externých agend) s naším skúseným konzultantom. Po dôkladnej analýze sa často nájde uspokojivé riešenie spojené s využitím ďalších funkcií SAP a vedúce k zefektívneniu procesov a často k úspore pracovných síl.

V danej oblasti ponúkame ďalej nasledujúce služby:

 • konzultácie v oblasti prípravy výberového konania na dodávku IS
 • vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
 • preškolenie projektového tímu metodikou AcceleratedSAP
 • poskytnutie projektového manažéra pre projekt
 • zabezpečenie konzultantov pre projekt implementácie
 • konzultácie pri realizácii upgrade systému
 • poskytnutie manažéra pre zabezpečenie kvality projektu – Quality Assurance
 • zaistenie podpory produktívneho systému SAP
 • audit nastavenia procesov SAP
 • workshopy a manažérske hry sa simuláciou podnikových procesov
 • poskytovanie certifikovaných špecialistov do projektov IT